• تست پنج روش مبلغ گذاری
  • احتمال ورشکست شدن بر اساس روش مبلغ گذاری شما چقدر است؟
  • مزایای شرط بندی ثابت و نسبی
  • بهترین روش مبلغ گذاری را برای خودتان پیدا کنید

برای اینکه در بازار شرط بندی سودآوری داشته باشید به دو چیز احتیاج دارید: داشتن امتیاز نسبت به سایت شرط بندی و یک روش مبلغ گذاری منظم. در این مقاله، جوزف بوچدال سودآوری و احتمال ورشکستگی را برای پنج روش مبلغ گذاری محاسبه میکند. با ادامه‌ی مقاله همراه باشید تا متوجه شوید که بر اساس پروفایل شرط بندی خودتان بهترین روش مبلغ گذاری برای شما کدام روش است.

در اکتبر سال 2016، پیناکل مقاله ی مبلغ گذاری را منتشر کرد: روشی برای پیشرفت شما در شرط بندی. در این مقاله سعی کرد توضیح دهد که مبلغی که با آن شرط بندی میکنید در واقع خیلی بیشتر از چیزی که روی آن شرط بندی میکنید اهمیت دارد. االبته، اگر ارزش مورد انتظار مثبتی نداشته باشید هیچ کدام از سیستمهای مدیریت پول در دنیا نمیتوانند شرایط باخت را به شرایط برد تبدیل کنند. با این وجود، برخی از روشهای مبلغ گذاری ذاتا ریسک پذیر تر از روشهای دیگر هستند،  ارزشش را دارد که جداگانه در مورد این روش ها صحبت کنیم.

مقاله‌ی اصلی به روشهای “شرط بندی با کل سرمایه”، “شرط بندی با مبلغ ثابت”، “مبلغ گذاری مارتینگل“، “فیبوناچی” و مبلغ گذاری نسبی” پرداخته تا ببیند که عملکرد این روشها در مجموعه ای از 500 شرط باینری (ضرایب 2.00) خیالی چگونه است که در آن، شرط بند با سرمایه‌ی کل‌ (bank roll) 1000 دلار شروع میکند، 100 دلار برای شرط بندی اول ریسک میکند (بجز برای روش “شرط بندی با کل سرمایه” که 1000 دلار است) و این مبلغ ریسک بعدا با توجه به روش مبلغ گذاری تغییر میکند، و ارزش مورد انتظارش 10% است – یعنی میخواهیم بگوییم که این شرط بند در 55% مواقع برنده‌ی شرط بندی میشود.

در این مقاله، میخواهم همان طرح مبلغ گذاری را با همان مجموعه‌ی شرط بندی مقایسه کنم. اما اینبار از روش مونت کارلواستفاده میکنم تا شبیه سازی را 10000 بار تکرار کنم و احتمالات ریسک واقعی که شرط بند میتواند از آنها سود ببرد را تخمین بزنم – خطر ورشکستگی و احتمال سود کردن.

تست پنج روش مبلغ گذاری

در جدول زیر سرمایه‌ی کل‌ (بانک رول) متوسط، میانه و ماکزیمم بدست آمده برای هر طرح مبلغ گذاری، بعد از 10000 دور شرط بندی از 500 شرط بندی باینری شبیه سازی شده، ارائه شده است. همچنین احتمال ضمنی ورشکستگی و سود کردن از آن دورهای شرط بندی نشان داده شده است. اگر سرمایه‌ی کل در هر جایی از مجموعه‌ی 500 شرطی از دست برود، آن مجموعه تمام میشود.

سرمایه‌ی کل بعد از 500 شرط بندی باینری

نسبی 

شرط بندی با مبلغ ثابت

فیبوناچی

مارتینگل

شرط بندی با کل سرمایه

137,486

5,473

6,489

8,167

0

متوسط

12,234

Text

0

0

0

میانه

37,459,336

14000

19,500

32,400

0

ماکزیمم (حداکثر)

0

13%

54%

72%

100%

درصد ورشکستگی 

87%

87%

46%

28%

0

درصد سود

تعجبی ندارد که مبلغ گذاری با کل سرمایه همیشه منجر به فاجعه میشود. احتمال برنده شدن در 500 شرط بندی متوالی باینری (که احتمال موفقیت هر کدام 55% است) برابر است با 1.518 × 10 -130 . اگر بتوانید یک مجموعه ی 500 شرطی را هر ثانیه تکرار کنید، باز هم، تا قبل از پایان حیات جهان که انتظار میرود 10100 سال طول بکشد، زمان کافی برای رسیدن به مجموعه‌ی ای که با آن برنده شوید را ندارید. میتوانید خودتان امتحان کنید؛ موفق باشید. در 10000 دور شرط بندی که انجام دادم، بهترین توالی برد قبل از ورشکستگی، دور 17 است.

از نظر تئوری، مزیت بارز مبلغ گذاری نسبی نسبت به مبلغ گذاری ثابت این است که هرگز ورشکسته نمیشوید.

البته بیشتر شرط بندان کارهای احمقانه ای مثل شرط بندی با کل سرمایه در شرط اول را انجام نمیدهند. اما بسیاری از آنها به دنبال این هستند که با افزایش مبلغ گذاری در شرط بندیهای موفق ضرری که در گذشته کرده اند را جبران کنند. هم روش مارتینگل وهم روش فیبوناچی که هر دو جزو روشهای مبلغ گذاری پیشرو هستند. با روش مارتینگل ،در شرط بندی باینری مبلغ گذاری بعد از هر باخت متوالی دوبرابر میشود و بعد از هر برد میزان مبلغی که باید با آن شرط بندی شود به مبلغ کل که شرط بندی با آن شروع شده بود برمیگردد.

مشخص است که بعد از چند باخت متوالی، مبلغ گذاری خیلی ترسناک میشود و سرمایه‌ی کل در معرض خطر جدی قرار میگیرد. در روش فیبوناچی، بعد از هر باخت مبلغ گذاری طبق توالی عدد فیبوناچی افزایش پیدا میکند البته این افزایش مبلغ گذاری به اندازه‌ی روش مارتینگل نیست. قانون توالی عدد فیبوناچی به این صورت است که عدد بعدی در توالی برابر است با مجموع دو عدد قبلی (1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، …). بعد از هر برد، میزان مبلغ گذاری به دو عدد قبل از عددی که با آن برنده شده اید برمیگردد. بنابراین، هر برد میتواند دو باخت قبلی را جبران کند.

متاسفانه، هیچ کدام از روشهای مبلغ گذاری نمیتواند یک تجربه‌ی شرط بندی بی خطر و ایمن را برای شرط بند رقم بزند. وقتی یک شرط بند روش مارتینگل را انتخاب کند میتواند انتظار داشته باشد که تقریبا سه چهارم اوقات، قبل از 500 بار شرط بندی، از بازی خارج میشود. این احتمال، یعنی احتمال خارج شدن از بازی، در روش فیبوناچی بیشتر از 50% است. در این روش بازده (مورد انتظار) متوسط نسبت به شرط بندی با مبلغ ثابت، که در آن شرط بند هر بار با مبلغ ثابتی شرط بندی میکند (100$)، بیشتر است. اما آیا واقعا همیشه حاضرید که به امید برگشت سرمایه چنین ریسکی را قبول کنید؟

با نگاهی به داده‌های بالا متوجه میشوید که بیشترین حالتی که سرمایه ی کل (بانک رول) را با آن میبندید صفر خواهد بود (که در ردیف میانه نشان داده شده است). بعلاوه، ما این احتمال را هم در نظر نمیگیریم که وقتی مبلغ گذاری را برای جبران هر باخت افزایش میدهید، ممکن است با این قانون هم روبرو شوید که مجبور شوید مبلغ گذاری خود را بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط سایت شرط بندی انتخاب کنید.

مزایای شرط بندی با مبلغ ثابت و نسبی

مشخص است که روش شرط بندی با مبلغ گذاری ثابت و نسبی جزو بهترین روشهای مبلغ گذاری هستند. شرط بندی با مبلغ گذاری نسبی به این صورت است که هر زمانی که بخواهید شرط بندی کنید همواره درصدی (در این مورد 10 درصد) از سرمایه ی کل جاری (بانک رول) را به عنوان مبلغ شرط بندی انتخاب میکنید. یعنی اگر در شرط بندی اول 100 دلار برنده شوید، مبلغ بعدی شما برای شرط بندی باید 10% از 1100 دلار یا 110 دلار باشد. همچنین اگر 100 دلار ببازید، مبلغ گذاری بعدی شما 90 دلار خواهد بود. و این روند به همین ترتیب ادامه پیدا میکند.

هم در روش مبلغ گذاری ثابت و هم در روش نسبی، شانس سود کردن بعد از 500 شرط بندی بالا است (87%). در تئوری بارزترین مزیت مبلغ گذاری نسبی نسبت به مبلغ گذاری ثابت این است که با مبلغ گذاری نسبی هرگز امکان ندارد که ورشکست شوید، اما در دنیای واقعی ممکن است دورهای ضعیف شرط بندی منجر به مبالغ بسیار کوچکی شوند. علاوه بر این، کل سرمایه‌ی مورد انتظار نهایی شما خیلی بزرگتر است، زیرا شما معمولا در مقایسه با مبلغ گذاری ثابت، با مبالغ بیشتری شرط بندی میکنید.

اما، توزیع سرمایه ‌ی کل ممکن میتواند انحراف قابل توجهی داشته باشد، و مقادیر بزرگ نسبت به مقادیر متوسط ارزش بیشتری دارند. در عین حال که سرمایه‌ی کل متوسط بیشتر از 100000 دلار است (و در حقیقت با یک دور شرط بندی سرمایه‌ی کل نهایی بیشتر از 37 میلیون دلار میشود)،  سرمایه‌ی کل میانه فقط میتواند بیشتر از 12000 دلار شود. در حقیقت، توزیع سرمایه‌های کل ممکن در مبلغ گذاری نسبی تقریبا لگ-نرمال است و سرمایه‌های کل متوسط و میانه بسیار به هم نزدیک هستند. در مقابل توزیع سرمایه‌های کل ممکن در مبلغ گذاری ثابت (با در نظر نگرفتن سرمایه‌های کل صفر) نرمال است.

احتمال ورشکسته شدن شما بر اساس روش مبلغ گذاری چقدر است؟ اما در بلند مدت ارزش مورد انتظار 10% در شرط بندی باینری، در بلند مدت بسیار بعید است. برخی از هدیکپرهای خیلی موفق به این سودآوری نخواهند رسید. شاید ما باید بررسی کنیم که هر کدام از روشهای مبلغ گذاری برای مزایای کوچکتر چگونه عمل خواهد کرد. نمودارهای زیر احتمالات ورشکسته شدن و سود کردن برای برای 6 سطح از ارزش مورد انتظار نشان میدهند: 8%، 6%، 4%، 2%، 0% (سر به سر) و -2% (که تقریبا برابر با اندازه‌ی حاشیه‌ی پیناکل است).

هیچکدام از داده های نشان داده شده در این نمودارها نباید خیلی تعجب برانگیز باشند. مبلغ گذاری پیشرو اغلب بیشتر از بقیه ریسکی است، اما وقتی که دیگر  در قبال سایت شرط بندی مزیتی عاید شما نشود، مبلغ گذاری ثابت تا حدودی بهتر عمل میکند. آنچه درک آن کمی سخت است این است که در امتیاز های کوچک، مبلغ گذاری ثابت نسبت به مبلغ گذاری نسبی شانس بیشتری به شما میدهد تا در پایان یک مجموعه ی 500 شرط باینری سود کنید. چرا این اتفاق می افتد؟

دلیلش تا حد زیادی این است که در مبلغ گذاری نسبی، وقتی که سرمایه کل (بانک رول) ضرر کند، جبران این ضرر نسبت به وقتی که با مبلغ گذاری ثابت شرط بندی کرده باشید زمان بیشتری طول میکشد. اساسا، تجارت یعنی همین که روشی را دنبال کنید که هرگز اجازه ندهد همه چیز را از دست بدهید.

مبلغ گذاری نسبی شاید سودآور تر بوده و به لحاظ تئوری هم در طولانی مدت ایمن تر از مبلغ گذاری ثابت باشد، اما در این روش احتمال اینکه در کوتاه مدت سود کنید کم است. به عبارت دیگر، وقتی برنده شوید، مبلغ زیادی برنده میشوید اما وقتی هم که ضرر کنید جبران این ضرر خیلی زمان نیاز دارد. با مقایسه‌ی سرمایه کل نهایی میانه برای این دو روش میتوان ادعای فوق را ثابت کرد.

[table id=28 /]

تغییر اندازه‌ی مبلغ گذاری چگونه میتواند روی شانسهای سودآوری شما تاثیر بگذارد

روشهای مبلغ گذاری افزایشی ذاتا ریسکی هستند، و برخی از شرط بندان که طرفدار مبلغ گذاری ثابت هستند حتی 13% درصد خطر ورشکستگی را هم قبول نمیکنند. اما اگر بخواهیم اندازه‌ی مبلغ گذاری را کم کنیم، ریسک هر روش چقدر تغییر میکند؟ نمودار بعدی احتمال ورشکستگی و سود کردن را برای افزایش مبلغ اولیه (8%، 6%، 4% و 2%) نشان میدهد که در آن شرط بند مزیت 10% را حفظ میکند.

مشخص است که کاهش مبالغ نسبت به اندازه‌ی سرمایه ی کل (بانک رول) ریسک ورشکستگی را کاهش داده و احتمال سود کردن را بالا میبرد، اما اندازه‌ی سرمایه‌ی کل نهایی مورد انتظار هم کوچک میشود. این دقیقا شرح تجارت ریسک-پاداش است: اگر سود بیشتری بخواهید، باید بیشتر ریسک کنید، هیچ راه میانبری وجود ندارد. با این وجود، کسانی که به اندازه‌ی کافی شجاع (یا احمق) باشند که روش مارتینگل را دنبال کنند، حتی اگر مبلغ گذاری اولیه‌ی آنها 20 دلار باشد، باز هم با 50 درصد احتمال دارد که قبل از اینکه مجموعه‌ی 500 شرط آنها تمام شود همه چیز را از دست بدهند. حتی اگر مبلغ گذاری اولیه 1 دلار باشد احتمال این باخت همچنان 5% است.

بهترین روش مبلغ گذاری برای شما کدام روش است؟

مبلغ گذاری افزایشی

مبلغ گذاری افزایشی، مثل مارتینگل و فیبوناچی، ریسکی و خطرناک است. حتی وقتی امتیاز مناسبی نسبت به سایت شرط بندی داشته باشید باز هم وقتی که سعی دارید ضررهای قبلی را جبران کنید احتمال ورشکستگی شما زیاد خواهد بود، مگر اینکه اندازه‌ی مبالغ را به میزان چشمگیری کم کنید.

وقتی چنین شرایطی پیش بیاید دنبال کردن باخت ها چندان منطقی نیست. اگر آنقدری ماهر باشید که بتوانید سایت شرط بندی را شکست دهید، دیگر نیازی نیست که باخت ها را دنبال کنید. و اگر هم به اندازه‌ی کافی مهارت نداشته باشید هیچ روشی نمیتواند شما را از وضعیت یک بازنده به وضعیت برنده برساند. هر چند که در بلند مدت اندازه‌ی سرمایه‌ی کل (بانک رول) مورد انتظار را افزایش میدهد، اما برای این افزایش سرمایه باید ریسک تلاش برای نجات از سقوط را هم بپذیرید.

مبلغ گذاری ثابت

مبلغ گذاری ثابت میتواند این فرصت را به شرط بند بدهد که با کمترین ریسک ممکن به سودآوری بلند مدت و ایمن برسد، البته به شرطی که امتیاز شما قابل توجه بوده یا اندازه‌ی مبلغ گذاری شما منطقی باشد.

مبلغ گذاری نسبی

شرط بندی نسبی را میتوان در حکم جام مقدس مبلغ گذاری در نظر گرفت، حتی سزاوار بیشتر از این لقب هم هست، زیرا احتمال ورشکستگی شما با این روش خیلی کم است. اما، نسبت به روش مبلغ گذاری ثابت، جبران چند دور شکست متوالی آن زمان بیشتری نیاز دارد. اگر قصد دارید مدت زیادی را صرف شرط بندی کنید بهتر است که از روش مبلغ گذاری نسبی پیروی کنید. اما اگر ترجیح میدهید که از سودآوری در کوتاه مدت لذت ببرید و باور دارید که امتیاز زیادی دارید، به نظر میرسد که روش مبلغ گذاری ثابت ساده برای شما بهتر باشد.

——————————————–

منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی : فوتبالی

——————————————-