کراپز یک بازی محبوب با تاس در کازینو است که در نگاه اول ممکن است پیچیده به نظر برسد. اما زمانی که با قوانین و شرط بندی های این بازی آشنا شوید، برایتان بسیار هیجان انگیز بوده و بسیار سریع می توانید آن را بازی کنید. در اینجا، راهنمای ساده ای در رابطه با بازی کراپز ذکر شده است. این راهنما، شامل شرط بندی ها، نحوه حل و فصل آنها و اصطلاحاتی است که یادگیری آنها برایتان سودمند خواهد بود.

قوانین بازی کراپز

در بازی کراپز، بازیکنان به ترتیب دو تاس شش طرفه را روی میز می اندازند. هدف اصلی این بازی، شرطبندی صحیح بر روی نتیجه ی پرتاب این تاس ها است (خواه بر روی پرتاب تاس بعدی و یا وقوع نتیجه ای معین پیش از پایان دور).

دورهای بازی کراپز به دو بخش تقسیم شده اند: ظاهر شدن (come-out) و Point. مرحله ی ظاهر شدن، اولین پرتاب تاس آن دور است. اگر عدد 7 یا 11 بیاید، این مورد را، طبیعی؛ و اگر 2، 3 یا 12 بیاید، آن را باخت در این بازی می نامند. در هر دو موقیت، دور در اینجا به پایان می رسد.

اگر هر عدد دیگری بیاید (4؛ 5، 6، 8، 9 و 10)، این مورد را Point به شمار می آورند. در این مثال، دور تا زمانی ادامه می یابد که Point و یا 7 بیاید. اگر در پرتاب تاس، هیچ کدام از اینها نیایند، فرد باید دوباره تاس را پرتاب کند تا جایی که Point و یا هفت بیاورد.

به منظور مشخص کردن اینکه دور در چه مرحله ای است، شمارنده ای روی میز قرار داده می شود. پیش از مرحله ی ظاهر شدن، این شمارنده خاموش است. پس از رسیدن به مرحله ی Point، شمارنده در کنار عدد مربوطه روی میز حرکت کرده و برای نشان دادن روشن، تغییر حالت می دهد.

بازیکن تا زمانی تاس را پرتاب می کند که دور را ببازد. در مرحله ی ظاهر شدن، اگر بازیکن، عددی طبیعی بیاورد، برنده شده و در غیر اینصورت، بازی را می بازد. در مرحله ی Point، بازیکن زمانی برنده می شود که برای وی Point بیاید. اگر عدد هفت بیاورد نیز می بازد. بازیکن بعدی فردی است که در سمت چپ بازیکن قبلی قرار دارد. در بخش زیر، مثالی از جدول استاندارد کراپز آمده است. برای شرط بندی، مهره های بازی بایستی در قسمت مشخص شده ی جدول قرار گیرند.

شرط های رایج بازی کراپز

انواع متعددی از شرط ها وجود دارند که می توان در یک دور بازی کراپز آنها را اعمال کرد. این موارد، شرط بندی های رایج کراپز هستند که حداقل توسط تعداد زیادی از بازیکنان در بیشتر دور ها انجام می شوند. همانطور که مشاهده خواهید کرد، برخی از شرط هارا می توان از جدول حذف نموده (این امر بدان معناست که مهره ها به بازیکن بازگردانده می شوند) و یا در طی یک دور بازی می توان آنها را کاهش داد- به این نکته توجه داشته باشید که پس از این مورد، نمی توان آنها را بازیابی کرده و یا کاهش داد.

شرط Pass line

این مورد لزوما شرطی است که بازیکن در طی دور، برنده خواهد شد. لازم است که بازیکن فعلی در هر دور بازی شرط Pass line یا شرط Don’t pass را انجام دهد. برای سایر بازیکنان، این شرط بندی اختیاری است. شرط Pass line با قرار دادن مهره ها در قسمتی از جدول انجام می گیرند که با علامت Pass line مشخص شده است. این موارد می توانند پیش از مرحله ی ظاهر شدن انجام شده و سود 1:1 نیز دارند.

شرط های Pass line بسته به مرحله ی ظاهر شدن، به شرح زیر انجام می شوند:

  • اگر 7 یا 11 (طبیعی) باشد، شرط برنده می شود.
  • اگر دو، سه یا 12 باشد، شرط می بازد.
  • اگر هر عدد دیگری (چهار، پنج، شش، هشت، نه یا 10) باشد و Point نیز مشخص گردد، در صورتی که در پرتاب دوباره ی تاس، Point بیاید، شرط برنده شده و گر هفت بیاید، شرط می بازد.

اگر Point مشخص شده باشد، شرط های Don’t pass را می توان از جدول حذف کرده و یا کاهش داد. از ایجاد شرط Don’t pass به عنوان “بازی کردن در جنبه ی منفی و تاریک” یاد شده و معمولا توسط سایر بازیکنان در کازینوها از نظر اجتماعی مورد انتقاد قرار می گیرد.

شرط Pass odds

اگر Point مشخص شده باشد، بازیکن می تواند شرط Pass odds را ایجاد کند که قبل از آوردن هفت، برای او دوباره Point بیاید. اگر Point برابر با 4 یا 10 باشد، سود 2:1 داشته، اگر Point برابر با 5 یا 9 باشد، سود آن 3:2 بوده و اگر Point 6 یا 8 باشد، سود آن 6:5 است.

تنها در صورتی می توان شرط Pass odds را ایجاد کرد که بازیکن شرط Pass line را نیز انجام داده باشد. . اگر Point برابر با 4 یا 10 باشد، شرط های Pass odds گایه اوقات دارای محدودیت سه برابری انجام شرط Pass line هستند. اگر  Point برابر با 5 یا 9 باشد ، چهار برابر شرط Pass line و اگر Point برابر با 6 یا 8 باشد،  5 برابر شرط Pass line انجام می گیرد. شرط های Pass odds با قرار دادن مهره ها در پشت قسمتی انجام می گیرند که با Pass Line مشخص شده است. این موارد را می توان حذف کرده ویا کاهش داد. همچنین، بازیکن می تواند کلمه ی “خاموش” را برای این موارد اعلام کند- اگر شرط در حالی که “خاموش”  است به انجام برسد، ارزش آن به بازیکن برگردانده می شود.

شرط Don’t pass odds

این مورد، عکس شرط Pass odds است که در آن شما قبل از Point، روی هفت شرط بندی می کنید. شرط های Don’t pass odds را تنها در مواردی می توان انجام داد که بازیکن، شرط Don’t pass را نیز انجام داده و و اغلب دارای حداکثر مقدار مشخص شده توسط جدول باشد. سودهای حاصله برای  4 و 10 برابر با 0.5:1، برای 5 و 9 برابر با 0.66:1 و برای 6 و8 برابر با 0.83:1 است.

شرط های Don’t pass odds با قرار دادن مهره ها در پشت قسمتی انجام می گیرند که Don’t pass Bar نام دارد. همانند شرط های Pass odds، این موارد را می توان حذف کرده ویا کاهش داد. همچنین، بازیکن می تواند کلمه ی “خاموش” را برای این موارد اعلام کند. شرط های Don’t pass odds، در کازینوها یک تابوی اجتماعی محسوب می گردند (تابو به معنای امری نهی شده است).

شرط Come

این موارد، شرط هایی هستند که پس از مشخص شدن Point انجام شده و و به‌عنوان شرط‌های Pass line تلقی می‌شوند. این به این معنی است که در هر مرحله و پس از مرحله ی ظاهر شدن، شرط Come اگر هفت یا 11 باشد برنده می شود، اگر دو، سه یا 12 باشد بازنده است و اگر هر عدد دیگری باشد، به Point خود وارد شده و به عنوان Come Point شناخته می شود. در این نمونه، شرط های Come odds را می توان مشابه شرط های Pass odds انجام داد. سود شرط های Come برابر با 1:1 است.

در شرط های Come،  موقعیت هایی ممکن است ایجاد شود که دور فرد بازیکن تمام شده، اما نتیجه ی Come point مشخص نشده است. به عنوان مثال، در یک مرحله ی Point، زمانی که Point برابر با 8 و Come point برابر با 5 باشد، ممکن است برای بازیکن عدد هشت بیاید.

زمانی که چنین اتفاقی می افتد، هر شرط Come به دور بعدی منتقل شده و تا زمانی که بازیکن بعدی (و یا بازیکن بعد از وی) Come point یا عدد هفت را بیاورد، در بازی باقی می ماند.

شرط های come odds نیز به دور بعدی بازی منتقل می شوند (اگرچه برای مرحله ی ظاهر شدن بازیکن بعدی، خاموش در نظر گرفته شوند). این امر بدان معناست که اگر آنها Come point یا عدد هفت را بیاورند، شرط come odds به بازیکن بازگردانده می شود. اگر بازیکن بعدی هر عدد دیگری را بیاورد، شرط come odds دوباره وارد بازی می گردد.

شرط های Come با قراردادن مهره ها در قسمتی از جدول که با علامت Come مشخص شده است، انجام می شوند. اگر Come point مشخص شود، فرد دهنده ی ورق، مهره ها را روی جعبه ای که عدد را نشان می دهد حرکت می دهد و اگر شرط Come odds انجام گیرد، هر یک از مهره ها در بالای دسته ی شرط های Come، اندکی خارج از مرکز قرار می گیرند. شرط های Come را می توان حذف کرده ویا کاهش داد. همچنین، بازیکن می تواند کلمه ی “خاموش” را برای این موارد اعلام کند.

شرط های Don’t come

این مورد، معکوس شرط های Come بوده و بدان معناست که در هر مرحله ای پس از مرحله ی ظاهر شدن، اگر عدد 7 یا 11 بیاید، شرط Don’t come برنده شده، اگر 2 یا 3 بیاید، این شرط می بازد و اگر هر عدد دیگری باشد، به Point خود وارد شده و به عنوان Come Point Don’t شناخته می شود. در این نمونه، شرط های Don’t come odds را می توان به همان شیوه ی شرط های Don’t pass odds انجام داد. سود این شرط ها برابر با 1:1 است.

شرط های Don’t come با قرار دادن مهره ها در قسمتی از جدول انجام می شوند که با علامت Don’t Come Bar مشخص شده است. اگر don’t come point مشخص گردد، فرد دهنده ی ورق، مهره ها را روی جعبه ای که عدد را نشان می دهد حرکت می دهد و اگر شرط Don’t come odds انجام شود، هر یک از مهره ها در بالای دسته ی شرط های  Don’t Come، اندکی خارج از مرکز قرار می گیرند. شرط های Come را می توان حذف کرده ویا کاهش داد. همچنین، بازیکن می تواند کلمه ی “خاموش” را برای این موارد اعلام کند.

شرط های کراپز با انداختن چندباره تاس

شرط Place

این مورد شرطی است که یک Point number (چهار، پنج، شش، هشت، نه یا ده) می آید. این مورد معمولا برای اعداد 4 و 10 دارای سود 9:5، برای 5 و9 دارای سود 7:5 و برای 6 و 8، دارای سود 7:6 است.

به طور معمول، شرط Place پس از مرحله ی ظاهر شدن انجام می گیرد. پس از آن برای کل دور فعال در نظر گرفته می شود و هر بار که بازیکن تاس مشخصی را می اندازد، به بازگشت سود ادامه می دهد ، تا زمانی که دور تمام شود.

شرط Place با قراردادن مهره ها در بخشی از جدول انجام می گیرد که با علامت Come مشخص شده است. همچنین، فرد باید به دهنده ی ورق نیز اطلاع دهد که بر روی چه اعدادی می خواهد شرط بندی کند. شرط Place را می توان حذف کرده و یا کاهش داد، اما بازیکن نمی تواند آنها را “خاموش” اعلام کند. انواع متفاوتی از شرط Place  وجود دارد. شرط Hard way، شرط بندی بر روی آمدن 4، 6، 8 و یا 10 از طریق دو تاس دارای ارزش یکسان، قبل از آمدن هفت و یا هر ترکیب دیگری است که منجر به ایجاد آن عدد خاص گردد. به عنوان مثال، شرط بندی hard way روی عدد هشت، نیازمند آوردن دو عدد 4 قبل از هفت و یا هر ترکیب دیگری از اعداد است که عدد 8 را ایجاد نماید (مثلا شش و دو و یا پنج و سه).

به طور کلی، شرط های Hard way را می توان در هر زمانی از بازی، از جمله قبل از مرحله ی ظاهر شدن، انجام داد. سود این شرط ها برای 4 و 10 برابر با 9:1 و برای 6 و 8 برابر با 7:1 می باشد.

 شرط‌های Big 6 و Big 8 شرط‌های Place خاصی هستند که بر روی بازیکنی که قبل از عدد 7، اعداد 6 و 8 را می آورد، انجام می شوند. این موارد را می توان در هر زمانی از بازی، از جمله قبل از مرحله ی ظاهر شدن، انجام داد و سود این شرط ها 1:1 است. شرط های Big 6 و Big 8 با قرار دادن مهره ها در قسمتی از جدول انجام می گیرند که با علامت Big 6 و Big 8 مشخص شده است.

شرط Buy

شرط Buy یک شرط Place است که به موجب آن بازیکن 5% کمیسیون علاوه بر ارزش شرط بندی شده برای انجام یک شرط Place می پردازد. هرگونه برد در این موارد با ضریب واقعی محاسبه می گردد. ذاتا، در صورت برنده شدن در شرط بندی، بازیکن برای دریافت سودهای بهتر کمیسیون می پردازد. در نتیجه، سود های شرط Buy برای اعداد 4 و 10 برابر با 2:1، برای 5 و 9 برابر با 3:2 و برای 6 و 8 برابر با 6:5 است.

همانند شرط های Place، شرط های Buy را تنها می توان پس از مرحله ی ظاهر شدن انجام داد. پس از آن، برای کل دور فعال در نظر گرفته می شود. همچنین، می توان آن را از جدول حذف کرده و یا کاهش داد، اما نمی توان آن را خاموش در نظر گرفت.

شرط Lay

شرط Lay، بر عکس شرط Buy است. در این شرط، بازیکن بر روی عدد هفت که قبل از یک Point number مشخص می آید، شرط می بندد. دوباره، بازیکن 5% کمیسیون علاوه بر ارزش شرط بندی شده می پردازد تا با ضریب واقعی محاسبه شود. این امر بدان معناست که سود برای اعداد 4 و 10 برابر با 1.5: 1 ، برای 5 و 9 برابر با 1.66: 1 و برای6 و 8 برابر با 1.83:1 می باشد.

برخلاف شرط های Place و Buy، شرط Lay را می توان پیش از مرحله ی ظاهر شدن انجام داد. این موارد برای کل دور، فعال در نظر گرفته شده و می توان آنها را از جدول حذف کرده و یا کاهش داد، اما نمی توان آنها را خاموش در نظر گرفت.

شرط های کراپز با انداختن یک باره تاس

این شرط بندی ها توسط بازیکن و بر روی نتیجه ی بازی بعدی انجام می شوند. غالبا، شرایط مورد نیاز برای این شرط ها و سودهای آنها بر روی میز مشخص شده و بازیکن بایستی مهره هایی را برای شرط بندی در بخش مورد نظر قرار دهد.

سود های پرتاب تاس در کراپز

سایر شرط بندی های کراپز با انداختن یک باره تاس

Field

این مورد، یکی از انواع شرط بندی است که در پرتاب تاس، یکی از اعداد Field خواهد آمد (2، 3، 4، 9، 10، 11 و 12). اگر در پرتاب تاس، عدد 2 یا 12 بیاید، سودآن 2:1 و اگر هر یک از اعداد دیگر بیاید، سود آن 1:1 خواهد بود. این نوع شرط بندی با قرار دادن مهره ها در بخشی که با عنوان Field مشخص شده است، انجام می گیرد.

C & E

در این مورد، بازیکن نیمی از شرط را بر روی آوردن کراپز در تاس های بعدی (2، 3 یا 12) و نیمی دیگر را بر روی 11 انجام می دهد. سود این مورد برای کراپز برابر با 3: 1 و برای 11 برابر با 7:1 می باشد. شرط های C & E با قراردادن دو مجموعه مهره دارای ارزش های یکسان در دایره‌های مجاور با علامت C و E انجام می شوند.

Horn

در این نوع شرط، بازیکن بر روی 4 واحد مساوی در تاس بعدی، یعنی اعداد 2، 3، 11 و 12 شرط می بندد. سود این مورد برای اعداد 2 و 12، برابر با 27:4 و برای اعداد 3 و 11، برابر با 3:1 است. بازیکنان همچنین می توانند یک شرط Horn High انجام دهند. این شرط شامل یک واحد پنجم با ارزش برابر با چهار واحد دیگر می باشد که روی یکی از اعداد خاص شرط بندی شده است. به طور مثال، شرط Horn High شامل شرط بندی یک یورو روی 2، 3 و 12 و 2 یورو بر روی 11 می باشد.

Whirl / World

این مورد یکی از انواع شرط Horn است که در بر گیرنده ی یک واحد پنجم می باشد. بازیکن در این مورد شرط می بندد که تاس بعدی، هفت باشد. این شرط یکی از انواع شروط بیمه شده است که اگر در تاس بعدی هفت بیاید، کل ارزش شرط به بازیکن بازگردانده خواهد شد. سود این شرط در اعداد 2 و 12 برابر با 26:5 و در اعداد 3 و 11 برابر با 11:5 است.

شرط های Hop/ on the hop/ hopping

این مورد، شرط بندی بر روی مجموع تاس بعدی و شیوه ی دستیابی به آن است. شرط های Hop به دو دسته تقسیم می شوند: (1) Soft hops (که در آن دو عدد موجود در تاس با هم متفاوت اند) و (2) hard hops (که در آن دو عدد روی تاس باهم یکسان اند).

به عنوان مثال، شرط Hop بر روی 10 soft به این معنی است که که شما روی دو تاس شرط بندی می کنید تا شش و چهار به دست آورید، در حالی که شرط Hop بر روی 10 Hard یعنی اینکه تاس ها دو عدد پنچ را نشان می دهند. سود شرط های  Soft hop برابر با 15:1 و سود شرط های hard hop نیز برابر با 30:1 است.

اصطلاحات بازی کراپز

هنگامی که بازی کراپز را انجام می دهید در می یابید که به تاس ها با نام های سنتی و اعداد آنها اشاره نمی کنند. در عوض، به بسیاری از تاس ها نام های خاصی داده می شود که فرد پخش کننده ی کارت با این نام به آنها اشاره می کند. آشنایی با این نام ها حائز اهمیت بسیار است، بدین جهت، شما قادر خواهید بود که دور بازی را به راحتی دنبال کنید (به ویژه که تعدادی از این موارد به نتیجه شرط‌بندی‌های خاص اشاره دارند.)

نام های مستعار اعداد کراپز: انداختن تاس ها

درباره ی بازی کراپز بیشتر بدانید.

اگر در پی راهنمایی های کلی در رابطه با بازی کراپز هستید، راهنمایی های ما در این باره را بخواهید. اگر می خواهید درمورد بازی کراپز، بیش از نحوه ی بازی آن، بدانید، می توانید در رابطه با تاریخچه این بازی مطالعه کنید. 

کراپز را در کازینوی سایت وان ایکس بت بازی کنید.

کازینوی وان ایکس بت طیف گسترده ای از بازی های کراپز را دارد که می توانید از آنها لذت ببرید.

___________________________

ترجمه اختصاصی : وبسایت فوتبالی
منبع مقاله : پیناکل