– آخرین سنجش موفقیت در شرط بندی
–  وقتی شانس راه شما را تغییر می دهد
– یک بار بدشانس، همیشه بدشانس؟

اصطلاح “دست داغ” از بسکتبال نشأت گرفته است، که در آن احتمال اینکه بازیکن ضربه آزاد بزند، وقتی ضربه قبلی را از دست داده باشد بیشتر است. در سناریوهای شرط بندی ورزشی، این اصطلاح برای توصیف شرط بندی کننده با سابقه پیروزی مداوم استفاده می شود. اما آیا “دست داغ” مرموز از نظر علمی اثبات شده است؟ بخوانید تا متوجه شوید.

تحقیقی که توسط جومین خو و نیگل هاروی در دانشگاه کالج لندن انجام شد، با بررسی تاریخچه شرط بندی بیش از 700 بازیکنی که در طول سال 2010 تعداد 565،915 شرط بندی را انجام دادند، اثر داغ را مورد بررسی قرار دادند. ادامه مطلب را بخوانید تا متوجه شوید این امر در واقع مغالطه است یا نه.

وقتی شانس راه شما را تغییر می دهد

محققان با ارزیابی احتمال برنده شدن پس از طول های مختلف برد های قبلی، پدیده سیر پیروزی در شرط بندی را بررسی کردند.

در اولین نمونه تصادفی شرط بندی احتمال برنده شدن 48/0 بود. پس از بررسی شرط زیر همان بازیکنان، احتمال برد بازیکنان برنده برای یک برد دیگر 49/0 بود. در مقایسه، احتمال برد بازیکن بازنده 47/0 بود.

زمانی که بازیکنان با دو برد متوالی مورد بررسی قرار گرفتند، الگویی شروع به ظهور کرد. احتمال برنده شدن یک شرط سوم متوالی به میزان قابل توجه 57/0 افزایش یافت. در مقابل، بازیکنان بدون سیر پیروزی، احتمال پیروزی45/0 را نشان دادند.

با بررسی نتایج شرط بعدی بازیکنانی که پیروزی های پی در پی داشتند، احتمال پیروزی چهارم دوباره به 67/0 افزایش یافت. با این وجود بازیکنان بدون خوش شانسی قبلی احتمال پیروزی 45/0 را نشان دادند.

همین رویه ادامه داشت، که نشان می دهد بازیکنانی که دارای پنج برد متوالی شرط بندی هستند دارای احتمال برد 72/0 هستند، در حالی که بازیکنانی که در موقعیت قبلی شکست خورده بودند، احتمال پیروزی 45/0 داشتند.

بررسی شرط بندی های زیر احتمال بهبود بیشتر بازیکنان با شش برد پیاپی را با احتمال 75/0 نشان داد. هر چند احتمال برنده شدن کسانی که شرط بندی متوالی خوش شانسی نداشتند فقط 46/0 بود.

سرانجام، احتمال پیروزی در شرط بندی بعدی برای بازیکنانی که دارای شش برد متوالی شرط بندی بودند، 76/0 بود، در حالی که احتمال پیروزی برای کسانی که در دور قبل برنده نبودند، 47/0 بود.

یک بار بدشانس، همیشه بدشانس؟

در مرحله دوم، تحقیق بر روی باخت پیاپی متمرکز شد. احتمال برنده شدن بعد از باخت در شرط بندی 47/0 محاسبه شد که پس از دو باخت متوالی به 40/0 تبدیل شد. محققان با تکرار همین رویه دریافتند کسانی که 3 باخت پشت سر هم دارند احتمال پیروزی 32/0 دارند. به دنبال همان مراحل، آنها دریافتند که احتمال پیروزی پس از پنج، شش و هفت باخت پشت سر در شرط بندی هم به ترتیب 27/0 ، 25/0 و 23/0 است.

داده ها به شدت وجود اثر داغ در شرط بندی را پیشنهاد می دهند، اما آیا این درست است که شرط بندی کننده هایی که دارای پیروزی های پیاپی طولانی هستند، به طور مداوم از بقیه خوش شانس ترند یا اینکه توضیح دیگری در پشت نمای منطق پنهان شده است؟

 

مقصر پنهان

از دیدگاه آماری، نتایج بعدی مستقل از یکدیگر هستند. بنابراین، تعجب آور است که خو و هاروی شواهدی در حمایت از اثر دست داغ یافتند.

در آزمایش بعدی، تحقیق بر چگونگی تأثیر نتیجه شرط بندی بر ضرایب شرط بعدی متمرکز شد. در مرحله اول، میانگین سطح ضرایب انتخابی همه شرط بندی کننده ها 72/7 بود. اگرچه پس از شرط بندی اول، تغییرات قابل توجهی مشاهده شد.

برندگان تمایل به انتخاب شرط بندی های کمتری داشتند، و میانگین ضرایب به 60/3 کاهش یافت. با ادامه پیروزی های متوالی، روند ضرایب کم خطرتر نیز ادامه یافت.

عکس این برای باخت شرط بندی ثابت شد. کسانی که در موارد متوالی بیشتر باخته بودند، تمایل به انتخاب ضرایب با ریسک بیشتر داشتند. پس از شش برد متوالی شرط بندی، رقم میانگین ضرایب به 85/0 کاهش یافت، در مقابل این عدد برای شرط بندی کننده هایی با شش باخت متوالی 07/17 بود.

آنچه این آزمایش ثابت کرد این بود که شرط بندی کننده ها با اعتقاد به مغالطه قمارباز شانس خود را ایجاد کردند. برندگان نگران از دست دادن شانس بودند و ضرایب امن تر را انتخاب کردند. با ریسک پذیری بیشتر، احتمال پیروزی آنها نیز بیشتر شد. از طرف دیگر، شرط بندی کننده های بازنده با این باور که برد بزرگ امکان پذیر است ضرایب پر خطرتر را انتخاب کردند و احتمال شکست خود را بیشتر کردند.

آخرین سنجش موفقیت در شرط بندی

و البته سوال میلیون دلاری این است که آیا بازیکنان با پیروزی پیاپی از بازیکنان فاقد پیروزی پیاپی سود بیشتری داشتند؟ با مقایسه بازدهی کلی برای شرط بندی کننده هایی که حداقل یک سری از شش شرط بندی موفق متوالی داشتند و برای کسانی که نداشتند، این تفاوت نشان داد که شرط بندی کننده های فاقد برد متوالی دارای شرایط نامناسبی هستند و بازیکنان با برد متوالی باخت متوسط 1.0078 یورو برای هر پوند شرط بندی دارند و آنهایی که فاقد برد متوالی هستند هستند باخت متوسط 1.0077 یورو دارند.

بنابراین، خواه در یک برد یا باخت متوالی باشید، من یک توصیه برای شما دارم. هر چیزی را که به آن فکر می کنید باور نکنید.

_________________________

منبع مقاله : پیناکل

ترترجمه اختصاصی : فوتبالی 

_________________________