پیش‌بینی سیستمی انواع مختلفی دارد و به تعداد انتخاب‌های شما و تعداد حدأقلی که برای برد تعیین می‌نمایید بستگی دارد.

✔️ ساده‌ترین نوع پیش‌بینی سیستمی پیش‌بینی ۲/۳ است (بخوانید ۲ از ۳) که منجر به ایجاد ۳ ترکیب پیش‌بینی می‌شود. در ادامه در قالب یک مثال پیش‌بینی ۲/۳ سیستمی را تشریح می‌کنیم:

*منچستر یونایتد – آث میلان

*بایرن مونیخ – رئال مادرید

*بارسلونا – چلسی

پس انتخاب‌های ما به شرح زیر هستند:

برد منچستر یونایتد با ضریب ۱.۲۰

برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۳۰

برد بارسلونا با ضریب ۱.۱۵

اگر انتخاب شما سیستمی ۲/۳ باشد یعنی بایستی حداقل دو تا از سه تا انتخاب شما درست باشد تا منجر به یک جایزه شود (این که جایزه چقدر است را در ادامه توضیح می‌دهیم).

ترکیبات پیش‌بینی که در این پیش‌بینی ما ایجاد می‌شوند به شرح زیر هستند:

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۱: برد منچستر یونایتد با ضریب ۱.۲۰ – برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۳۰

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۲: برد منچستر یونایتد با ضریب ۱.۲۰ – برد بارسلونا با ضریب ۱.۱۵

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۳: برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۳۰ – برد بارسلونا با ضریب ۱.۱۵

اکنون اگر هر سه نتیجه درست پیش‌بینی شده باشد، هر ۳ ترکیب ما درست از آب درخواهد آمد و منجر به دریافت حداکثر جایزه خواهد شد.

اگر یکی از پیش‌بینی‌ها اشتباه باشد (مثلاً بایرن مونیخ بازی خود را به رئال مادرید ببازد)، تنها یکی از این ترکیب پیش‌بینی‌ها صحیح درخواهد آمد (ترکیب پیش‌بینی ۲).

اگر دو تا از پیش‌بینی‌ها هم غلط باشد که کلاً هر سه ترکیب بازنده خواهد بود.

اما جایزه چگونه محاسبه می‌شود؟

اکنون فرض می‌گیریم که ما مبلغ ۱۵۰،۰۰۰ ریال بر روی این فرم سیستمی ثبت کرده‌ایم. با توجه به این که ۳ ترکیب پیش‌بینی ایجاد شده است پس ۱۵۰،۰۰۰ ریال تقسیم بر ۳ می‌شود ۵۰،۰۰۰ ریال و این عدد ۵۰،۰۰۰ در هر ترکیب پیش‌بینی ضریب می‌شود و جایزه را می‌سازد:

ترکیب پیش‌بینی ۱: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۲۰ × ۱.۳۰ = ۷۸،۰۰۰

ترکیب پیش‌بینی ۲: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۲۰ × ۱.۱۵ = ۶۹،۰۰۰

ترکیب پیش‌بینی ۳: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۳۰ × ۱.۱۵ = ۷۴،۸۰۰

اکنون اگر هر سه پیش‌بینی درست باشد، هر سه ترکیب درست بوده و مبلغ جایزه می‌شود ۲۲۱،۸۰۰ ریال (۷۸،۰۰۰+۶۹،۰۰۰+۷۴،۸۰۰).

اگر بایرن مونیخ نتواند بازی خود را ببرد، تنها ترکیب پیش‌بینی ۲ درست خواهد بود و مبلغ جایزه برابر خواهد بود ۶۹،۰۰۰ ریال.

♦️ در ادامه یک مثال دیگر از پیش‌بینی ۲/۴ را بررسی می‌کنیم. در این پیش‌بینی ۴ انتخاب داریم که بایستی حداقل ۲ تا از آن‌ها درست باشد که منجر به یک جایزه شود. پیش‌بینی ۲/۴ منجر به ایجاد ۶ نوع ترکیب پیش‌بینی متفاوت می‌شود.

بازی‌هایی که قصد داریم آن‌ها را در قالب یک فرم به صورت پیش‌بینی سیستمی ثبت کنیم به شرح زیر هستند:

منچستر یونایتد – آث میلان

بایرن مونیخ – رئال مادرید

بارسلونا – چلسی

آرسنال – موناکو

انتخاب‌های ما نیز به شرح زیر هستند:

برد منچستر یونایتد با ضریب ۱.۲۰

برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۳۰

برد بارسلونا با ضریب ۱.۱۵

برد آرسنال با ضریب ۱.۴۰

ترکیبات ساخته شده از این پیش‌بینی سیستمی به شرح زیر هستند:

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۱: برد منچستر یونایتد با ضریب ۱.۲۰ – برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۳۰

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۲: برد منچستر یونایتد با ضریب ۱.۲۰ – برد بارسلونا با ضریب ۱.۱۵

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۳: برد منچستر یونایتد با ضریب ۱.۲۰ – برد آرسنال با ضریب ۱.۴۰

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۴: برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۳۰ – برد بارسلونا با ضریب ۱.۱۵

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۵: برد بایرن مونیخ با ضریب ۱.۳۰ – برد آرسنال با ضریب ۱.۴۰

✔️ ترکیب پیش‌بینی ۶: برد بارسلونا با ضریب ۱.۱۵ – برد آرسنال با ضریب ۱.۴۰

حالا فرض کنید همه انتخاب‌ها درست هستند به جز بایرن مونیخ که بازی خود را نبرده است. در نتیجه تمام ترکیباتی که شامل برد بایرن مونیخ هستند بازنده خواهند بود. پس تنها ترکیبات ۲، ۳ و ۶ هستند که صحیح هستند.

اگر مبلغ پیش‌بینی ۳۰۰،۰۰۰ ریال باشد، این مبلغ بر تعداد ترکیبات که ۶ است تقسیم می‌شود. در نتیجه مبلغ هر ترکیب ۵۰،۰۰۰ ریال خواهد بود.

ترکیب پیش‌بینی ۲: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۲۰ × ۱.۱۵ = ۶۹،۰۰۰

ترکیب پیش‌بینی ۳: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۲۰ × ۱.۴۰ = ۸۴،۰۰۰

ترکیب پیش‌بینی ۶: ۵۰،۰۰۰ × ۱.۳۰ × ۱.۱۵ = ۸۰،۵۰۰

در نتیجه مبلغ جایزه شما برابر خواهد بود با ۲۳۳،۵۰۰ ریال