• شرط بندی نیمه اول / کل نیمه چیست؟
  • استراتژی شرط بندی نیمه اول / کل نیمه
  • پیش بینی هافتایم / فول تایم
  • آمار و ارقام هافتام و فول تایم

فوتبال اغلب به یک بازی دونیمه‌ای مربوط می شود و پیش بینی هافتایم / فول تایم (یک نیمه / کل نیمه) فرقی با آن ندارد. شرط بندی هافتایم / فول تایم چیست؟ آیا شرط بندان ورزشی می توانند یک استراتژی شرط بندی هافتایم / فول تایم سودآور بسازند؟ چرا سرمایه های سایت شرط بندی مهم هستند؟ بخوانید تا از پیش بینی هافتایم / فول تایم خود اطلاع پیدا کنید.

شرط بندی هافتایم / فول تایم چیست؟

شرط بندی هافتایم / فول تایم مستلزم قرار دادن یک پیش بینی بر روی نتیجه هر دوی هافتایم و نتیجه کل وقتِ (فول تایم) یک مسابقه در ترکیب می باشد.

یک شرط روی تیم میزبان جهت برنده شدن هر دو نیمه به این صورت نوشته می شود: تیم میزبان / تیم میزبان؛ در حالی که یک شرط روی تیم میهمان جهت برنده شدن نیمه اول، در صورتی که به سمت باخت پیش برود به این شکل نوشته می شود: تیم میهمان / تیم میزبان.

آمار هافتایم / فول تایم: نتایج هافتایم / فول تایم در لیگ برتر

تفکیک اینکه چند وقت یکبار یک ترکیب نتیجه یک نیمه و نتیجه کل نیمه که در لیگ برتر رخ می دهد را می توان در زیر پیدا کرد:

نتایج هافتایم / فول تایم لیگ برتر (از تاریخ 2013/14 تا 2017/18)

نتیجه یک نیمه 

نتیجه کل نیمه

درصد

میزبان

میزبان

27.79%

میهمان

میمهان

16.74%

تساوی

تساوی

15.89%

تساوی

میزبان

15.42%

تساوی

میهمان

11.53%

میزبان

تساوی

4.63%

میهمان

تساوی

4.00%

میهمان

میزبان

2.16% 

میزبان

میهمان

1.84%

در لیگ برتر رایج ترین ترکیب هافتایم / فول تایم، برد میزبان در یک نیمه است که در نهایت منجر به برد میزبان در کل نیمه می شود. این نتیجه در پیش از یک چهارم بازی در طی پنج فصل گذشته لیگ برتر خود را نشان داد.

هر چند وقت یکبار تیم های میزبان هنگامی که صدرنشین یک نیمه می شوند، برنده می شود؟

نتیجه کل نیمه بعد از برد میزبان در یک نیمه

نتیجه یک نیمه

نتیجه کل 

درصد

میزبان

میزبان

81.11%

میزبان

مساوی

13.52%

میزبان

میهمان

5.38%

زمانی که تیم میزبان در حال صدرنشینی در یک نیمه هستند، آن ها به سمت برنده شدنِ 81.11% از وقت بازی پیش می روند. این نمایانگر آن است که بازگشت ها توسط طرف های مقابل از نظر منطقی کمیاب است. یک تیم میهمان از پشت یک نیمه می آید تا بازی را برنده شود، که تنها در 5.38% از مسابقات اتفاق می افتد.

نتیجه کل نیمه (فول تایم) پس از رسم یک نیمه بازی

نتیجه یک نیمه

نتیجه کل 

درصد

تساوی

میزبان

36%

تساوی

مساوی

37.10%

تساوی

میهمان

26.90%

چنانچه ممکن است انتظار یک بازی جذاب را در نیمه‌ی وقت بازی بکشید، وقتی منجر به گسترش بیشتر نتیجه های کل نیمه می شود. این امر مفهوم می سازد و پس از اینکه خط امتیاز یک مرحله در یک نیمه، یک مسابقه بسته شده را پیشنهاد دهد، پس از به تساوی کشیده شدن نیمه اول، یک تساوی رایج ترین نتیجه پایانی است، به هر حال تیم های میزبان بیش از یک سوم این مسابقات را پیروز می شوند.

نتیجه کل نیمه (فول تایم) پس از پیروزی میهمان در یک نیمه (هافتایم)

نتیجه یک نیمه

نتیجه کل 

درصد

میهمان

میزبان

9.4%

میهمان

مساوی

17.47%

میهمان

میهمان

73.10%

همانطور که تیم های میزبان یک نیمه را برنده می شوند، تیم های میهمان هستند که صدرنشینی نیمه بازی را بر عهده می گیرند و معمولا صدرنشینی خود را ادامه می دهند یا آنرا بطول می انجامند.

باری دیگر، آوانتاژ میزبان یک بخش را بازی می کند. تیم های میزبان نتایج مثبت از موقعیت های باخته در بیش از 25% از وقت بازی را حفظ می کنند. تیم های میزبان برندگی نیمه دوم را 75% بیشتر از تیم های میهمان تامین می کنند.

شرط بندی هافتایم / فول تایم: شرط بندان چه چیز را بایستی بسنجند؟

نکته ای که همه شرط بندان باید در نظر داشته باشند، وجود بودجه سایت های شرط بندی می باشد. هرچند که این بودجه در بین سایت های شرط بندی دستخوش تغییراتی است، این کار به بازار (مارکت) انتخاب شده توسط شرط بند بستگی دارد.

به عنوان مثال، وجود این ضرائب در پیشنهاد روی بازار یک نیمه / کل نیمه در یک سایت شرط بندی باسابقه جهت مسابقه لیگ برتر برنلی در مقابل نیوکسل.

_____________________________________________________

بخوانبد : ضرایب آمریکایی در برابر ضرایب اعشاری

_____________________________________________________

ضرایب هافتایم / فول تایم برنلی برابر نیوکسل

نتیجه فول تایم

ضرایب

احتمال ضمنی %

برنلی/برنلی 

4.5

22.22

مساوی/برنلی 

6.5

15.38

نیوکاسل/برنلی 

41

2.44

برنلی/مساوی

17

5.88

مساوی/مساوی

4.5

22.22

نیوکاسل/مساوی

17

5.88

برنلی/نیوکاسل

34

2.94

مساوی/نیوکاسل

6

16.67

نیوکاسل/نیوکاسل

4.5

22.22

مجموع


115.86

بودجه سایت شرط بندی در مارکت هافتایم / فول تایم برای این مسابقه 15.86% است. با فرض اینکه بودجه یکنواخت در بازار گسترش پیدا کند (که همیشه اینطور نیست)، هر انتخاب یک بودجه‌ی 1.76 درصدی دارد.

این ها ضرایب روی نتیجه یک نیمه و نتیجه کل نیمهِ مارکت ها در همان مسابقه در پیناکل هستند.

ضرائب نتایج نیمه اول برنلی مقابل نیوکسل

نتیجه فول تایم

ضرایب

احتمال ضمنی %

برنلی 

3.81

26.25

نیوکاسل

3.54

28.25

مساوی

2.08

48.08

مجموع


102.57

ضرائب نتایج کل نیمه برنلی مقابل نیوکسل

نتیجه فول تایم

ضرایب

احتمال ضمنی 

برنلی

3.01

33.22

نیوکاسل

2.71

36.90

تساوی

3.16

31.65

کل

101.77

بازار نیمه اول با بودجه 2.57 درصدی سایت شرط بندی همراه است در حالی که بازار کل نیمه یک بودجه 1.77 درصدی دارد. باز هم با فرض اینکه بودجه ها به صورت یکنواخت در بازار گسترش پیدا کنند، هر انتخاب یک بودجه 0.85 درصدی برای نتیجه نیمه اول و 0.59% برای نتیجه کل نیمه دارد.

همانطور که مشاهده می کنید، این بودجه بسیار کمتر از آن مقداری است که در مارکت شرط بندی هافتایم / فول تایم ارائه دادیم. مگر آنکه شرط بندان بتوانند یک حاشیه سودی خاص در شرط بندی هافتایم / فول تایم پیدا کنند. سپس احتمال می دهد که بهتر باشد آن ها در هر نیمه منحصرا شرط بندی کنند.

استراتژی شرط بندی هافتایم / فول تایم

بار دیگر با استفاده از مسابقه برنلی برابر نیوکسل به عنوان یک نمونه، می توانیم احتمالات ضمنی یک نتیجهِ هافتایم / فول تایم که با میانگین لیگ اتفاق می افتد را بسنجیم.

ضرائب هافتایم / فول تایم نیوکسل

نتیجه 

ضرایب

احتمال ضمنی 

میانگین لیگ

برنلی/برنلی

4.5

22.22%

27.79%

تساوی/برنلی

6.5

15.38%

15.42%

نیوکاسل/برنلی

41

2.44%

2.16%

برنلی/تساوی

17

5.88%

4.63%

تساوی/تساوی

4.5

22.22%

15.89%

نیکاسل/تساوی

17

5.88%

4.00%

برنلی/نیوکاسل

34

2.94%

1.84%

تساوی/نیوکاسل

6

16.67%

11.53%

نیوکاسل/نیوکاسل

4.5

22.22%

16.74%

در این حالت تساوی/تساوی، برنلی/نیوکسل،تساوی/نیوکسل و نیوکسل/نیوکسل، نتایج ارزیابی سرمایه به طور قابل توجهی بیشتر از میانگین لیگ هستند. این احتمالا به سادگی، یک نتیجه از طبیعت مسابقه باشد چونکه جناح مقابل به عنوان علاقه مندی ها برای برنده شدن بازی ارزیابی شده است.

به هر حال این بدان معناست که هیچ فرصتی در دسترس شرط بندانی که می توانند تیم هایی که به صورت غیر طبیعی در مراحل مختلف مسابقات کار میکنند را پیدا کنند، نیست. شاید بازار شرط بندی این حقیقت را شامل نمی شود که یک تیم ممکن است شروع کنندگان سریع باشند یا پایان دهندگان آهسته.

یک حاشیه سود همچنین ممکن است در حوالی مسابقات ارائه شود، جایی که شرط بند یک طرف را پیشبینی می کند که قوی تر از تخمین های بازار شرط بندی خواهد بود، گرچه ممکن است این حاشیه سودی برای این چنین شرط بندانی که بازارهای خطِ پولی یا هندیکپ آسیایی را به جای یک سرمایه کمتر شرط بندی می کنند، پیشنهاد می شود.

آیا نتایج هافتایم / فول تایم بین لیگ ها فرق دارد؟

لیگ

DH

HH

HD

HA

DD

DA

AA

AD

AH

لیگ برتر

15.79%

27.11%

5.53%

1.95%

15.42%

10.95%

17.37%

3.68%

2.16%

لالیگا

15.05%

30.16%

4.37%

1.58%

14.74%

10.58%

17.47%

4.26%

1.79%

سری آ

15.42%

27.79%

4.63%

1.84%

15.89%

11.53%

16.74%

4.00%

2.16%

بالای پنج فصل از تاریخ 2013/14 تا 2017/18 از نتایج هافتایم فول تایم در میان سه لیگ بزرگ اروپایی، قابل مقایسه هستند. قابل ذکر است که لا لیگا حدود 17% کمتر از نتایج میهمان/میزبان و حدود 18% کمتر از نتایج میزبان/میهمان که با دو لیگ دیگر مقایسه شده است را شامل می شود. شاید بازگشتی‌های نیمه دوم کمتر شبیه اتفاقاتی که در لا لیگا می افتد باشند.

ایجاد پیش بینی هافتایم / فول تایم

لیگ، نتایج تاریخی، فرم تیم و نحوه نزدیک شدن تیم ها به مراحل مختلف مسابقه همگی مناسب ایجاد پیش بینی هافتایم / فول تایم هستند. شرط بندان در تلاش برای ایجاد یک استراتژی شرط بندی هافتایم / فول تایم موفق هستند که انواع زوایا را جهت مطرح ساختن داشته باشد.

گرچه سرمایه های بالاتر سایت های شرط بندی ممکن است موجب ترس شرط بندانی شود که ممکن است سود بیشتری از سوی بکارگیری استراتژی شان جهت شرط بندی روی نتایج یک نیمه و کل نیمه به تنهایی به دست آورند، شود، این به این معنی نیست که شرط بندان لزوما باید از شرط بندی هافتایم / فول تایم بترسند.

__________________________________________________

بخوانید : ارزش اطلاعات نامتقارن در شرط بندی های ورزشی

__________________________________________________

شاید درصد نتیج هافتایم / فول تایم توسط ضرائب در لیگ های کوچکتر منعکس نشده باشد یا شاید یک سوگیری مورد علاقه‌ی لانگ‌شات در این بازاری که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته، رایج باشد.

بودجه های بیشتر می تواند حاکی ازاین باشد که این بازار ممکن است کمتر موثر باشد و بازتاب دهنده این باشد که مقدار می تواند برای یک شرط بندِ از پیش آماده شده در دسترس باشد. این ضروری است که مطمئن شوید که این همان موردی است که قبل از انتخاب برای شرط بندی هافتایم / فول تایم در طی بازارهای شرط بندی خطِ پولی یا نیمه‌ای باید بدانید.

از محاسبه مقدار مورد انتظار جهت پیدا کردن حاشیه سود، اطمینان حاصل فرمایید و مقالات استراتژی شرط بندی ما را بخوانید تا ضرورات شرط بندی را بیاموزید.


منبع مقاله: پیناکل.

ترجمه اختصاصی از فوتبالی.