– ضرایب شروع در برابر ضرایب پایان
– ارزش شرط بندی در تغییر قابل توجه ضرایب
– چرا وان ایکس بت بازیکنان سودآور را می خواهد

گزارش های شرط بندی کنندگان در مورد بسته شدن یا محدود شدن حساب ها توسط سایت های شرط بندی معتبر چیز جدیدی در میان شرط بندی کننده های سودآور نیست. با ادعای وان ایکس بت مبنی بر استقبال از برندگان، جوزف بوچدال، تحلیلگر شرط بندی، ضرایب ما را امتحان می کند تا مشخص کند چراوان ایکس بت نه تنها برندگان را می پذیرد، بلکه برای کمک به شرط بندی کننده ها برای بهبود عملکرد خود، آموزش عالی را نیز برای آن ها ارائه می دهد. بخوانید تا متوجه شوید.

در مقاله اهمیت ارزیابی عملکرد شما در برابر خط بسته، دفنی سرداری (Dafni Serdari) فرضیه بازار کارآمد را تشریح کرد، که مطابق آن ضرایب در لحظه بسته شدن بازار تفسیر دقیق تری از نتایج احتمالی است.

وقتی اشتباهات یا ناکارآمدی در ضرایب مشاهده شود، شرط بندی کننده ها با شرط بندی از آنها استفاده می کنند، بنابراین ضرایب را به یک ارزش کارآمد تر تغییر می دهند. هرچه افراد بیشتر شرط بندی کنند، احتمال از بین رفتن همه ناکارآمدی ها بیشتر است.

ضرایب پایان بیشترین میزان اطلاعات مربوط به مسابقات را نشان می دهد و حداکثر تعداد نظرات را از طریق شرط بندی بر روی این اطلاعات بیان می کند و از این رو به احتمال زیاد کارآمدترین هستند.

در این مقاله، من داده های گذشته را تجزیه و تحلیل می کنم تا مشخص کنم که ضرایب نهایی سایت وان ایکس بت در مقایسه با ضرایب شروع تا چه اندازه کارآمد هستند و معنی آن برای شرط بندی کننده های سودآور چیست.

ضرایب شروع در برابر ضرایب پایان

یکی از راههای جستجوی تفاوت در کارایی بازار بین ضرایب شروع و پایان، استفاده از معیاری از تئوری اطلاعات به نام آنتروپی شانون است. این تئوری که به نام مخترع آن، کلود شانون، پدر نظریه اطلاعات نامگذاری شده است، و معیار اندازه گیری آنتروپی وی عدم اطمینان مربوط به یک متغیر تصادفی را اندازه گیری می کند. هرچه عدم اطمینان بیشتر باشد، آنتروپی بیشتر است. انتروپی (H) یک متغیر تصادفی X با استفاده از معادله زیر بیان می شود:

که در آن  p احتمال نتیجه i است ، و b پایه لگاریتم است که به طور معمول 2 است. در اصل این جمع منفی محصولات تمام احتمالات احتمالی نتیجه و لگاریتم های آنها است.

به عنوان مثال ، اگر ضرایب منصفانه منچستر یونایتد در مقابل لیورپول 2 (خانگی)، 3.50 (تساوی) و 4.67 (خارج از خانه) باشد، آنتروپی (H) عبارت است از:

من از یک پایگاه داده با 132645 مسابقه فوتبال جهانی که به سال 2007 باز می گردد، میانگین آنتروپی هر مسابقه را برای ضرایب شرط بندی شروع و پایان در Pinnacle.com برای بازار شرط بندی خانگی – تساوی – خارج از خانه با حذف حاشیه شرط بندی محاسبه کرده ام.

به ترتیب، اینها 1.475 و 1.452 هستند؛ بین آنها تقریبا تفاوتی وجود ندارد. آیا این ایده که شرط بندی کنندگان می توانند اطلاعات معنی داری را برای بازار فراهم کنند فقط یک توهم است؟ می تواند باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد توهم کنترل در شرط بندی، به محافظت در برابر خطرات خرافات رجوع کنید. اما در مورد ضرایب شرط بندی و نتایج واقعی چطور؟

ضرایب شرط بندی مقابل نتایج برد

یک روش بهتر برای ارزیابی کارایی بازار شرط بندی، مقایسه ضرایب شرط بندی و نتایج واقعی است. ضرایب شرط بندی احتمالات نتیجه مورد انتظار را نشان می دهد. البته نتایج دو حالت دارند – یا شرط بندی برنده می شود یا نمی شود.

با این وجود، با افزایش اندازه نمونه ما می توانیم نتایج واقعی را پیش بینی های انجام شده توسط ضرایب مقایسه کنیم. به عنوان مثال، اگر ثابت شود 50 تیم از 100 تیم با ضریب 2.00 یا 25 تیم از 100 تیم با ضریب 4.00 برنده باشند، این به معنای کارآیی صد در صدی ضرایب است.

با استفاده از همان مجموعه داده های مسابقه فوتبال، احتمالات نتیجه مورد انتظار (به عنوان مثال ضرایب) با فراوانی های نتایج مشاهده شده مقایسه شده اند (به عنوان مثال نتایج)، و در نمودار پراکندگی زیر نشان داده شده است. باز هم، حاشیه سایت شرط بندی حذف شده است تا ضرایب “عادلانه” باشند.

دو چیز بلافاصله آشکار می شود. اولاً، به نظر می رسد ضرایب شرط بندی فوتبال در وان ایکس بت بسیار کارآمد است. از نظر آماری، تقریباً همه تنوع در احتمالات نتیجه مشاهده شده با تغییر در احتمالات مورد انتظار توضیح داده می شود.

ثانیا، به نظر می رسد که تفاوت کمی بین ضرایب شروع و پایان وجود دارد. در واقع، مقدار مربع R، که روشی برای اندازه گیری قدرت ارتباط بین احتمالات ضمنی و مشاهده شده است برای ضرایب شروع 0.996 و برای ضرایب پایان 0.997 است (مربع R عدد 1 نشان دهنده همبستگی کامل است).

وقتی اشتباهات یا ناکارآمدی در ضرایب مشاهده شود، شرط بندی کننده ها با شرط بندی از آنها استفاده می کنند، بنابراین ضرایب را به یک ارزش کارآمد تر تغییر می دهند.

ارزش شرط بندی در تغییر قابل توجه ضرایب

با فرض اینکه ضرایب پایان کارآمد است، می توانیم بررسی کنیم که آیا ارزش شرط بندی در ضرایب شروع که این ضرایب به طور قابل توجهی بیشتر است وجود دارد یا خیر. به عنوان مثال، فرض کنید منچستر یونایتد در ضریب 2.50 شد و با بسته شدن بازار به 2.00 رسید.

با فرض اینکه ضرایب پایان کارآمد بود، این به معنای انتظار سود نظری 2.5 / 2.00 یا 1.25 (25٪) است. چنین فرضیه ای پیش بینی می کند: نسبت ضرایب شروع به ضرایب پایان باید با بازده شرط بندی مشاهده شده (یعنی سود) حاصل از پشتیبانی ضرایب شروع رابطه داشته باشد.

انتظار می رود برای نسبت شروع به پایان 1:1، بازدهی 10 درصدی داشته باشیم؛ برای نسبت 1:2، 20٪ و غیره. باز هم، با در نظر گرفتن همان مجموعه داده های ضرایب فوتبال (با حذف حاشیه سایت)، نسبت ضرایب شروع با پایان برای تمام نتایج خانگی – تساوی – خارج از خانه (397935 مورد از آنها) محاسبه شده است. سپس اینها با وضوح 1٪ گروه بندی شده و در برابر بازده واقعی از شرط بندی ضرایب شروع در نمودار پراکندگی بعدی رسم شدند.

همبستگی بین بازده شرط بندی مورد انتظار (سود) که با نسبت ضرایب شروع به پایان پیش بینی شده است، با بازده شرط بندی مشاهده شده از قیمتهای شروع قوی و خطی است، که این امر از این ایده پشتیبانی می کند که ضرایب پایان باید نزدیک به احتمالات واقعی نتایج باشد. با ترسیم همان داده ها برای ضرایب پایان، می توانیم این یافته را بیشتر تأیید کنیم.

این بار تقریباً هیچ ارتباطی وجود ندارد. صرف نظر از اینکه ضرایب شروع از کجا شروع شده است، تا زمان بسته شدن بازار سایت شرط بندی، زمینه برای یافتن یک مزیت بسیار کم است.

چراوان ایکس بت بازیکنان سودآور را می خواهد

این تجزیه و تحلیل مجموعه داده های بزرگ تأیید کرده است که ضرایب فوتبال وان ایکس بت بسیار کارآمد است. همچنین نشان داده است که در حالی که معامله گران سایت وان ایکس بت در تخمین احتمالات واقعی بسیار ماهر هستند، اندازه اشتباهاتی که مرتکب می شوند، و از طرف دیگر مزیتی که یک شرط بندی کننده می تواند با ردیابی آنها بدست آورد، می تواند با مقایسه قیمت های شروع و پایان اندازه گیری شود.

البته، این چالش برای شرط بندی کننده ها وجود دارد که بفهمند کدام ضرایب به اندازه کافی کم می شوند تا مزیت سودآوری حاصل شود. خوشبختانه برای مشتریان وان ایکس بت، برنده هایی که قادر به انجام چنین کاری هستند می توانند این کار را با اطمینان انجام دهند زیرا می دانند به دلیل اینکه بیشتر از تاجران می دانند متضرر نخواهند شد.

اکثر سایت های شرط بندی حساب های شرط بندی کننده های آگاه را محدود می كنند یا می بندند، پیناکل از آنها برای ایجاد بازار کارآمد و بدون دخالت سایت های شرط بندی استفاده میکند.

در حالی که بیشتر سایت های شرط بندی حساب مشتریانی را كه توانایی تغییر ضرایب را دارند محدود می كنند یا می بندند، وان ایکس بت ترجیح می دهد از آنها برای ایجاد بازار كارآمد و بدون دخالت سایت های شرط بندی استفاده كند.وان ایکس به جای جلب و سپس جریمه کردن مشتریان به دلیل شرط بندی برای هزینه های ناکارآمد، به برندگان خود با بهترین قیمت، بالاترین محدودیت ها پاداش می دهد و تضمین می کند که کسب سود از طریق پیش بینی ماهرانه منجر به رد سفارش آنها نمی شود. این دقیقاً کارایی ضرایب وان ایکس بت است که اجازه می دهد این اتفاق بیفتد.


منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی : فوتبالی