– شرط بندی شانس دوبل چیست؟
– از ضرایب برای محاسبه مبلغ گذاری های شرط بندی شانس دوبل استفاده کنید
– ضرایب شرط بندی شانس دوبل در مقابل برد سایت شرط بندی یا ضرایب تساوی

محبوب ترین بازار شرط بندی در فوتبال ۱X2 است، اما آیا بیشترین ارزش را به شرط بندان میدهد؟ شرط بندی شانس دوبل (شانس دوبرابر) هم برای بازار سنتی سه طرفه و هم برای “شرط بدون تساوی” گزینه بهتری است زیرا میتواند نتایج مختلفی داشته باشد. شرط بندان چطور از ضرایب ۱X2 برای محاسبه‌ی مبلغ گذاری خود در شرط بندی شانس دوبل استفاده میکنند؟ با ادامه مقاله همراه باشید.

شرط بندی شانس دوبل چیست؟

در اصل شرط بندی دوبل شانس(شانس دو برابر) این امکان را به شما میدهد تا روی دو نتیجه در یک بازی شرط بندی کنید و گزینه ‌ی سوم را حذف کنید – یعنی میتوانید هم روی تیم میزبان و تساوی یا تیم مهمان و تساوی شرط بندی کنید. بر عکس شرط بندی بدون تساوی ضرایب پایینی برای برد انتخاب شما میدهد و اگر بازی با تساوی پایان یابد مقداری که مبلغ گذاری کرده بودید بازمیگردد.

سایتهای شرط بندی اغلب بازار برد یا تساوی دارند، اما آیا با کار کردن روی ضرایب دوبل شانس از ضرایب ۱X2 میتوانید به ارزش شرط بندی بهتری برسید؟

در وان ایکس بت، یک هندیکپ +۰٫۵ برای شرط بندی دوبل شانس بسیار مناسب است. اما، ما در هر بازی هندیکپ های ۰ و ۰٫۵ را ارائه نمیدهیم و در نتیجه میتوانید ضرایب شرط بندی دوبل شانس خود را به صورتی که سودمند باشد محاسبه کنید.

ضرایب دوبل شانس را چگونه محاسبه کنیم

گفتیم که با شرط بندی شانس دوبل میتوانید روی دو نتیجه از سه نتیجه‌ ی ممکن شرط بندی کنید و با این کار از موفقیت خود مطمئن شوید. در نتیجه ضرایب خیلی پایینتر از ضرایب ۱X2 هستند.

میتوانیم از یک مثال فرضی برای توضیح شرط بندی شانس دوبل استفاده کنیم.

دانستن اینکه شرط بندان چطور میتوانند مبلغ گذاری شانس دوبرابر را با استفاده از ضرایب بازار ۱X2 محاسبه کنند به آنها کمک میکند تا به ضرایب شرط بندی با ارزش بالاتری برسند.

برای مثال میخواهید در ضرایب ۱٫۹۷۱ شرط ببندید که منچسترسیتی ساوث همپتون را شکست میدهد. اما معتقدید که ساوث هامپتون شاید پایینتر از این ضریب باشد اما احتمال تساوی آن بیشتر است اما هندیکپ ۰٫۵ ندارید – اگر داشتید گزینه ی شما را پوشش میداد. سایتهای شرط بندی دیگر در ضریب ۱٫۲۵ پیشنهاد میکنند که ساوث هامپتون یا بازی را برنده میشود یا تساوی میکند، آیا ارزشی بالاتری از ارزش پیشنهادی پیناکل هم دیده اید؟

ضرایب تساوی ۳٫۸۸۰ هستند، و میخواهید ۱۰۰ یورو برای این شرط ریسک کنید. شرط بندانی که میخواهند شرط شانس دوبل ببندند باید بخشی از ۱۰۰ یوروی خود را روی برد منچستر سیتی بگذارند و بقیه را روی تساوی. مشخص است که فقط یکی از این شرط ها برنده میشود اما ما میخواهیم در هر صورت به یک اندازه سود کنیم.

در این مثال مبلغ گذاری منچستر سیتی را با S نشان میدهیم. بنابراین مبلغ گذاری روی تساوی برابر است با (۱۰۰ یورو – S). اگر منچستر سیتی برنده شود، شرط بند مبلغ ۰٫۹۷۱ x S برنده میشود (۰٫۹۷۱ از ۱٫۹۷۱-۱ بدست آمده). سود به این صورت محاسبه میشود: S x (ضرایب اعشاری – ۱)، و شرط بند باقی مبلغی که روی تساوی شرط بسته بود را میبازد، یعنی (۱۰۰-S).

مقدار سود در صورت برد منچستر سیتی برابر است با:

اگر بازی مساوی شود، سودی که شرط بند از شرط بندی روی تساوی به دست میاورد به صورت ۲٫۸۸ x (100-S) است.

سود تساوی منچستر سیتی و ساوث هامپتون:
۲٫۸۸ × (۱۰۰ -S- (S

همانطور که پیشتر هم گفتیم شرط بندی میخواهند در هر صورت به یک اندازه سود ببرند. با استفاده از مثال بالا، معادله‌ی سود برابر برای هر دو شرط به اینصورت است:

۰٫۹۷۱ x S – (۱۰۰-S) = 2.88 x (100-S) – S

این معادله ی ساده مقدار S را به صورت ۶۶٫۳۱ در نظر میگیرد. یعنی باید روی برد منچستر سیتی ۶۶٫۳۱ یورو و روی تساوی ۳۳٫۶۹ یورو مبلغ گذاری کنید (که از ۱۰۰-۶۶٫۳۱ به دست آمده است).

بنابراین اگر منچستر سیتی برنده شود، شرط بند € ۶۴٫۳۹ = ۶۶٫۳۱ × (۱ – ۱٫۹۷۱) به دست میاورد و برای ۳۳٫۶۹ یورویی که برای تساوی شرط بسته بود را از دست میدهد. در نهایت سود خالص برابر است با ۳۰٫۷۰ یورو.

اگر بازی به تساوی برسد شرط بند € ۹۷٫۰۳ = ۳۳٫۶۹ × (۱-۳٫۸۸) برنده میشود و ۶۶٫۳۱ یورویی که روی برد منچستر سیتی شرط بندی کرده بود را از دست میدهد و در نهایت سود خالص برابر است با ۳۰٫۷۲ یورو.

حالا میتوانیم با یک مقایسه ی ساده با یک سایت شرط بندی دیگر ببینیم که آیا شرط بندی شانس دوبل سود بیشتری به شرط بند میدهد یا کمتر.

تساوی 

منچستر سیتی 

€ 33.69 

€ 66.31 

مبلغ 

3.88

1.97

ضرایب

€ 30.72 

€ 30.70 

سود

 برد منچستر سیتی یا تساوی

سایت شرط بندی دیگر

€ 100 

مبلغ 

1.25

ضرایب

€ 25

سود

این نشان می دهد که در صورت استفاده از گزینه شانس دوبل  شرط بند ۵٫۷۰ یورو کمتر از وقتی که وقتی که از گزینه ی شانس دوبل یک سایت دیگر استفاده کند سود میکند (تقریبا ۱۶% از سود آنها به پوشش شرط های جداگانه‌ی برد منچستر سیتی و تساوی در پیناکل اختصاص دارد).

مبلغ گذاری شانس دوبل را چگونه محاسبه کنیم

با استفاده از مثال بالا میتوانید به یک قانون کلی برای محاسبه‌ی مبلغ گذاری برسید. اگر کل پول شرط بند  که میخواهد با آن ریسک کند را “مجموع” بنامیم، ضرایب برد تیم میزبان را با “میزبان” نشان دهیم و برای تساوی از “تساوی” استفاده کنیم در اینصورت:

مبلغگذاری روی برد تیم میزبان = تساوی × مجموع / (تساوی + میزبان)

مبلغ گذاری روی تساوی = مجموع – مبلغ گذاری روی برد تیم میزبان

برای مثال بالا، در صورت شرط بندی ۱۰۰ یورو روی برد منچسر سیتی، ۱۳۰٫۷۰ یورو بازمیگردد (سود برابر است با ۳۰٫۷۰)، در نتیجه ضرایب اعشاری عبارتند از
۱٫۳۰۷ = ۱۳۰٫۷ /۱۰۰

از فرمول محاسبه ی ضرایب موثر هم از معادلات بالا به دست میاید.

بازده شرط برد تیم میزبان:
میزبان × تساوی × مجموع / (تساوی + میزبان)

بنابراین بعد از اینکه بازده را بر مجموع تقسیم کنید ضرایب به این صورت به دست میایند:

ضرایب موثر = تساوی x میزبان / (تساوی + میزبان)

معادلات دیگر بازارهای شانس دوبل (تساوی یا برد تیم مهمان و برد تیم میزبان یا برد  تیم میهمان) که در آنها “مهمان” گویای ضرایب برد تیم مهمان است به صورت زیر است:

تساوی یا برد مهمان:

مبلغ گذاری روی برد تیم مهمان:
تساوی ×  مجموع / (تساوی + مهمان)

مبلغ گذاری روی تساوی:
مجموع – مبلغ گذاری روی برد تیم مهمان

ضرایب موثر:
تساوی x  مهمان / (تساوی + مهمان)

برد تیم میزبان یا برد تیم مهمان:

مبلغ گذاری روی برد تیم میزبان:
مهمان x مجموع / (مهمان + میزبان)

مبلغ گذاری روی برد تیم مهمان:
مجموع – مبلغ گذاری روی برد تیم میزبان

ضرایب موثر:
میزبان x مهمان / (میزبان + مهمان)

حالا که با مزایای شرط بندی دوبل آشنا شدید، شاید شرط بندی “شرط بدون تساوی” یا گزینه ی تساوی با یک سایت شرط بندی دیگر برایتان جالب نباشد. دانستن اینکه شرط بندان چطور میتوانند مبلغگذاری شانس دوبل را با استفاده از ضرایب بازار ۱X2 محاسبه کنند به آنها کمک میکند تا در جایی که بهترین ارزش در آن است کار کنند و گزینه ی بهتری داشته باشند.


منبع مقاله : پیناکل

ترجمه اختصاصی از فوتبالی